Обява за обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане на специализирани кабинети и стая за дейности по интереси в Център за специална образователна подкрепа-Бургас

Обява за обществена поръчка с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане на специализирани кабинети и стая за дейности по интереси в Център за специална образователна подкрепа-Бургас

Възлагане на Обществена поръчка чрез Обява с предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане на специализирани кабинети-логопедични кабинети, кабинет по арттерапия, кабинет на психолога, кабинет за рехабилитация на физическите увреждания и стая за дейности по интереси в Център за специална образователна подкрепа"-Бургас." 

Публикувано на: Петък, 01.11.2019г. в 15:16 часа

Валидно до: Понеделник, 11.11.2019г. до 16:00 часа

Отваряне на офертите : Вторник,12.11.2019г. в 14:00 часа

 

Оферти за участие  в процедурата могат да се подават до 16:00 часа на 11.11.2019г. на адреса на Възложителя: Център за специална образователна подкрепа-Бургас к-с" Братя Миладинови", ул."Вардар"№1

Офертите ще бъдат отворени на 12.11.2019г. в 14:00 часа в сградата на Център за специална образователна подкрепа-Бургас к-с" Братя Миладинови", ул."Вардар"№1,стая № 21 от комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Документация за Обществената поръчка: