Обява за обществена поръчка "Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на Център за специална образователна подкрепа-Бургас"

Обява за обществена поръчка "Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на Център за специална образователна подкрепа-Бургас"

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява с предмет: „Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на “Център за специална образователна подкрепа-гр.Бургас“

Публикувано на: понеделник, 10 юни 2019 г. 14:30 часа

Валидно до: четвъртък, 20 юни 2019 г. 16:30 часа

 

                                          Център за специална образователна подкрепа, гр.Бургас

 

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

„Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на “Център за специална образователна подкрепа-гр.Бургас“

гр. Бургас, 2019 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 16:30 ч. на 20.06. 2019 г. на адреса на Възложителя -  „Център за специална образователна подкрепа“,  гр. Бургас: гр. Бургас, ул. „Вардар“ №1.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 21.06.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на „Център за специална образователна подкрепа“,  гр. Бургас: гр. Бургас, ул. „Вардар“ №1, стая №21 от комисия, назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Файлове и ресурси